Forside

MiB

Master i Brandsikkerhed

Masteruddannelsen i Brandsikkerhed er en forskningsbaseret, videregående uddannelse, som  har til formål at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående efteruddannelse inden for brandsikkerhed.

Om MiB

Danmarks Tekniske Universitet har siden 1999 udbudt en åben uddannelse til Master i Brandsikkerhed. Uddannelsen er rettet mod personer, der skal lede og koordinere brandtekniske opgaver i private og offentlige virksomheder.  

Følges alle moduler vil uddannelsen typisk vare 2 år (4 semestre) med en arbejdsbelastning svarende til 15 ECTS point per semester og 60 ECTS point for hele uddannelsen. Undervisningen foregår i udbredt grad som fjernundervisning via internettet med 3 møder á 1 1/2 – 2 dage. Der kører typisk 3 kurser pr. semester.

Nuværende forløb startede i januar 2019. Interessetilkendegivelse om kommende forløb kan sendes til mib-mail@byg.dtu.dk.

Det adgangsgivende kursus 11E16 Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygningskonstruktører har fundet sted i efteråret 2018 og bliver udbudt igen i efteråret 2020.

* 15 ECTS point svarer til en arbejdsbelastning på ca. 420 timer. Timeantallet inkluderer både den tid, der anvendes til at følge undervisningen, og tiden til forberedelse og eventuel rapportskrivning, eksamen og lignende.

Baggrund

Der er i disse år en stigende erkendelse af, at den teknisk- videnskabelige baggrund for arbejdet på det brandtekniske område bør styrkes. Dette hænger bl.a. sammen med fremkomsten af mere komplekse bygninger, hvor forskellige ofte nye materialer og komponenter samvirker, og hvor ændrede byggeskikke afstedkommer uventede forløb og risikomomenter ved brand.  

Det stadig mere optimale design af de bærende konstruktioner for brugs- og brudlast betyder at bæreevnesvigt bliver mere sandsynligt ved brand, og at brandlast derfor oftere bliver dimensionsgivende, end det har været tilfældet tidligere, hvorfor kravene til dokumentation af den varme bæreevne bliver større. Samtidigt blev der indført funktionsbaserede brandkrav i 2004, således at bygningernes samlede sikkerhedsforhold skal kunne bedømmes på et mere akademisk grundlag i stedet for udelukkende at basere udformningen på erfaringsbestemte regler. Dette stiller større krav til brandteknikernes grundlæggende forståelse for bygningers virkemåde og for brands opståen og udbredelse. Endeligt må beredskaberne i stigende grad håndtere miljøskader, hvorfor kendskabet til kemiske processer, nedsivningsmekanismer og spredning af luftforurening er væsentligt.  

Derfor var der et udbredt ønske om, at der etableres en masteruddannelse i brandsikkerhed i Danmark. Målgruppen er primært ingeniører, der søger beskæftigelse i brandvæsener, ved brandteknisk prøvning og rådgivning, i offentlige myndigheder, ved brandforsikring samt i ingeniørfirmaer, hvor deres kendskab til brandteknik benyttes ved projektering og byggesagsbehandling.  

Civilingeniører med speciale i brandteknik er gennem 25 år i et vist omfang blevet uddannet ved DTU (Polyteknisk Læreanstalt), hvor kernen i uddannelsen er eksamensprojekter, der bygger direkte på kurser i bygnings- og konstruktions brandteknik, og hvor tilvalgsfag kan supplere kundskaberne på enkeltområder. Modulstrukturen har gjort det muligt for den enkelte studerende selv at sammensætte sin uddannelse med de supplerende fag, som passer til de delemner, man vil interessere sig for.  

Der har dog manglet en systematisk studievejledning for området, og det har ikke været muligt at erhverve et eksamensbevis indenfor brandsikkerhed. Ligeledes har det været vanskeligt at følge de relevante brandtekniske fag som efteruddannelse. Det er disse forhold, som den nye masteruddannelse i brandsikkerhed skal søge at rette op på. 

Hvorfor Master i Brandsikkerhed på DTU Byg?

Undervisningsministeriet har med sit tiltag om tilbagevendende uddannelse stillet rammerne op for, at uddannelse er en proces, som foregår løbende - og at den enkelte borger ikke med en grunduddannelse har sikret sig uddannelse til hele livet. Teknologien har udviklet sig enormt, blot siden 2. verdenskrig, og det betyder specielt for højtuddannede, at deres viden hurtigt forældes.  

Brugen af funktionsbaserede brandkrav kræver at rågiver og kommunalt ansatte er i stand til at udvikle og bedømme brandstrategier baseret på Fire Safety Engineering. For at opretholde en sikkerhedsstandard er brugen af akademiske metoder vigtige. DTU tilbyder en uddannelse i disse metoder og strategier.  

DTU har det som sit erklærede mål at bidrage til en fortsat kvalificering af ingeniører og andre fortrinsvis naturvidenskabeligt uddannede personer, og DTU ønsker derfor at udbyde en bred vifte af korte og længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb. Denne indsats vil blive bygget op over en periode, og på nuværende tidspunkt har uddannelsen til Master i Brandsikkerhed gennemløbet sin tredje cyklus.  

Der er flere grunde til, at DTU har valgt at udbyde et åbent uddannelsestilbud indenfor området:

Udviklingen på det brandsikkerhedsmæssige område foregår meget hurtig, og kandidater, som blot har en 3-5 år gammel uddannelse, har behov for en opdatering inden for nye brandsikkerhedsdicipliner. Hertil kommer, at ledelsen af brandberedskaberne og private rådgivere etc. - stiller krav til de færdige kandidater, som de ikke har via deres grunduddannelse. 
DTU har en omfattende viden på brandområdet. DTU' s forskning på brandområdet foregår på internationalt niveau, og der er en bred vifte af undervisningsaktiviteter på området.

Formål

Masteruddannelsen er en forskningsbaseret, videregående uddannelse, som  har til formål at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en videregående efteruddannelse inden for brandsikkerhed. Master i Brandsikkerhed giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer dem til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder og institutioner. Dette gives på et videnskabeligt grundlag.  

Formålet med kurserne er at give kandidaterne en bred vifte af kompetencer til en beskæftigelse med brandteknisk projektering og rådgivning i ingeniørfirmaer, brandteknisk byggesagsbehandling hos offentlige myndigheder, brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter, brandforsikring i forsikringsselskaber, brandteknisk prøvning, brandinspektion, og til stillinger som autoriserede brandinspektører og brand- og beredskabschefer. I kurserne præsenteres den nyeste udvikling inden for sikkerhedsfilosofi, brandudvikling, konstruktionsdimensionering, evakuering og eftervisning/afprøvning af funktionsbaserede brandkrav.

Studieleder

Lars Schiøtt Sørensen
Lektor
DTU Byg
45 25 19 55

Nyhedsbrev

Et par gange om året udsender Master i Brand et nyhedsbrev. Du kan melde dig til nyhedsbrevet via e-mail. 

 

Når du melder dig til nyhedsbrevet giver du tilladelse til at Master i Brand må sende dig nyhedsbreve.