Forside

Lektor Lars Schiøtt Sørensen er studieleder for Master i Brandsikkerhed. (Foto: Jørgen True)

Bliv Master i Brandsikkerhed!

Master i Brandsikkerhed er Danmarks eneste akkrediterede, formelt kompetencegivende videreuddannelse i brandsikkerhed. Du kan gennemføre uddannelsen på to år som halvtidsstudium, ved siden af at du passer et almindeligt arbejde. Uddannelsen udløser 60 ECTS og giver dermed de formelle kvalifikationer til at søge om certificering som brandrådgiver i brandklasse 3, 4 og tredjepartskontrol.

Master i Brandsikkerhed er en videreuddannelse for bygningsingeniører, -arkitekter og -konstruktører m.fl., som leder og koordinerer brandtekniske opgaver i private og offentlige virksomheder.  

Uddannelsen udløser 60 ECTS, hvilket svarer til kvalifikationskravet for at kunne søge om certificering som brandrådgiver i brandklasse 3 (BK3), brandklasse 4 (BK4) og tredjepartskontrol.

Du kan gennemføre den samlede uddannelse på to år, samtidig med at du passer et fuldtidsarbejde. I så fald skal du være forberedt på at bruge ca. 420 timer pr. semester på uddannelsen. Det svarer til 15 ECTS. Du kan også vælge at strække uddannelsen over længere tid end to år og tage nogle færre kurser pr. semester. Timeantallet inkluderer både den tid, der anvendes til at følge undervisningen, og tiden til forberedelse og eventuel rapportskrivning, eksamen og lignende.

Næste optag på uddannelsen er planlagt til at foregå januar 2022. Det adgangsgivende kursus 11E16 Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygningskonstruktører foregår umiddelbart inden da.

Søg om optagelse på Master i Brandsikkerhed.

Målgruppe

Masteruddannelsen er en forskningsbaseret, videregående uddannelse, som har til formål at give studerende med praktisk erhvervserfaring og en byggefaglig uddannelsesbaggrund en videreuddannelse inden for brandsikkerhed. Master i Brandsikkerhed giver de studerende viden, færdigheder og kompetencer, som kvalificerer dem til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder og institutioner. Dette gives på et videnskabeligt grundlag.  

Formålet med kurserne er at give kandidaterne en bred vifte af kompetencer til en beskæftigelse med brandteknisk projektering og rådgivning i ingeniørfirmaer, brandteknisk byggesagsbehandling hos offentlige myndigheder, brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter, brandforsikring i forsikringsselskaber, brandteknisk prøvning, brandinspektion, og til stillinger som autoriserede brandinspektører og brand- og beredskabschefer. I kurserne præsenteres den nyeste udvikling inden for sikkerhedsfilosofi, brandudvikling, konstruktionsdimensionering, evakuering og eftervisning/afprøvning af funktionsbaserede brandkrav.

En videnskabelig uddannelse

Der er i disse år en stigende erkendelse af, at den teknisk-videnskabelige baggrund for arbejdet på det brandtekniske område bør styrkes. Dette hænger bl.a. sammen med fremkomsten af mere komplekse bygninger, hvor forskellige, ofte nye materialer og komponenter samvirker, og hvor ændrede byggeskikke afstedkommer uventede forløb og risikomomenter ved brand.  

Det stadig mere optimale design af de bærende konstruktioner for brugs- og brudlast betyder, at bæreevnesvigt bliver mere sandsynligt ved brand, og at brandlast derfor oftere bliver dimensionsgivende, end det har været tilfældet tidligere, hvorfor kravene til dokumentation af den varme bæreevne bliver større. Samtidigt blev der indført funktionsbaserede brandkrav i 2004, således at bygningernes samlede sikkerhedsforhold skal kunne bedømmes på et mere videnskabeligt grundlag i stedet for fortrinsvis at være baseret på erfaringsmæssige regler. Dette stiller større krav til brandteknikernes grundlæggende forståelse for bygningers virkemåde og for brands opståen og udbredelse. Endelig må beredskaberne i stigende grad håndtere miljøskader, hvorfor kendskabet til kemiske processer, nedsivningsmekanismer og spredning af luftforurening er væsentligt.

Master i Brandsikkerhed imødekommer behovet for en videnskabelig videreuddannelse. DTU' s forskning på brandområdet foregår på højeste internationale niveau, og universitetet har en bred vifte af undervisningsaktiviteter på området. 

Videreuddannelse på universitetsniveau

Undervisningsministeriet har med sit tiltag om tilbagevendende uddannelse stillet rammerne op for, at uddannelse er en proces, som foregår løbende - og at den enkelte borger ikke med en grunduddannelse har sikret sig uddannelse til hele livet. Teknologien har udviklet sig enormt, blot siden 2. verdenskrig, og det betyder specielt for højtuddannede, at deres viden hurtigt forældes.  

Brugen af funktionsbaserede brandkrav kræver at rådgiver og kommunalt ansatte er i stand til at udvikle og bedømme brandstrategier baseret på Fire Safety Engineering. For at opretholde en sikkerhedsstandard er brugen af akademiske metoder vigtige. DTU tilbyder en uddannelse i disse metoder og strategier.  

DTU har det som sit erklærede mål at bidrage til en fortsat kvalificering af ingeniører og andre, fortrinsvis naturvidenskabeligt uddannede personer, og DTU ønsker derfor at udbyde en bred vifte af korte og længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb. 

Der er flere grunde til, at DTU har valgt at udbyde et åbent uddannelsestilbud indenfor området: Udviklingen på det brandsikkerhedsmæssige område foregår meget hurtigt, og kandidater, som blot har en 3-5 år gammel uddannelse, har behov for en opdatering inden for nye brandsikkerhedsdiscipliner. Hertil kommer, at ledelsen af brandberedskaberne og private rådgivere etc. stiller krav til de færdige kandidater, som disse ikke har via deres grunduddannelse.

DTU har gennem mange år uddannet kandidater med speciale i brandteknik, hvor kernen i uddannelsen er eksamensprojekter, der bygger direkte på kurser i bygnings- og konstruktionsbrandteknik, og hvor tilvalgsfag kan supplere kundskaberne på enkeltområder. Modulstrukturen har gjort det muligt for den enkelte studerende selv at sammensætte sin uddannelse med de supplerende fag, som passer til de delemner, man vil interessere sig for.  

Der har dog manglet en systematisk studievejledning for området, og det har ikke været muligt at erhverve et eksamensbevis indenfor brandsikkerhed. Ligeledes har det været vanskeligt at følge de relevante brandtekniske fag som efteruddannelse. Det er disse forhold, som masteruddannelsen i brandsikkerhed har rettet op på.

Studieleder

Lars Schiøtt Sørensen
Lektor
DTU Byg
45 25 19 55

Nyhedsbrev

Et par gange om året udsender Master i Brandsikkerhed et nyhedsbrev. Du kan melde dig til nyhedsbrevet via e-mail nedenfor.

 

Når du melder dig til, giver du tilladelse til, at DTU må sende dig nyheder om bygningers brandsikkerhed og relaterede emner.