Kurser og studieforløb

Studieforløb for 2017-2018

Kurserne i Master i Brandsikkerhed udbydes hver 2. år.

På 0. semester udbydes et adgangskursus for bygningskonstruktører. 

0. Semester – Efterår 2016

11E16 Ingeniørmæssig matematik og fysik for Bygningskonstruktører

1. Semester – Forår 2017

11B04 Brandkemi
11B24 Bygningsbrandteknik
11B25 Branddynamik

2. Semester – Efterår 2017

11B01 Konstruktionsbrandteknik
11B02 Industribrande
11B12 Brandmodellering

3. Semester – Forår 2018

11B05 Brandrisikostyring
11B13 Brandteknisk dimensionering
11B27 Komplekse bygninger

4. Semester – Efterår 2018

11MIB Brandteknisk projektopgave

Tilvalgskurser
11B26 Brandmodellering 2
11B30 Dimensionering af redningsvæsen (planlagt)

_________________

Kurserne gennemføres i den beskrevne form hvis der er mere end 9 deltagere.

Kursusbeskrivelser

 

Det faglige indhold

Personer, der skal arbejde med brandsikkerhed, skal besidde viden og færdigheder, som fagligt spænder meget vidt og hvis sammensætning går på tværs af den normale faglige struktur ved et universitet som DTU. Det drejer sig dels om rene brandtekniske fag såsom Bygningsbrandteknik, Branddynamik, Konstruktionsbrandteknik og Brandteknisk dimensionering og dels om fagområder som bygningsteknik, bærende konstruktioner, varmelære, strømningsmekanik, forbrændingsteknik, miljølære, risikovurdering, ledelse, it og økonomi. DTU's modulstruktur sikrer, at mange af disse emner kan dækkes af lærerkræfter, der hver på sit område er på et højt internationalt niveau. Derved adskiller uddannelsen ved DTU sig fra uddannelser i flere andre lande, hvor en enkelt afdeling ved et universitet søger at dække det hele.

Det tilstræbes at tilrettelægge kurserne som selvstændigt arbejde med korte intensive forløb ved DTU og benyttelse af post og internettet i den mellemliggende tid, således at studerende med bopæl eller arbejde i provinsen kun behøver at afsætte tid til ophold ved DTU i korte på forhånd bestemte perioder i semesterets forløb.

De fleste kurser svarer til 5 point, og alle kurser afsluttes med et eksamensbevis.

Når den studerende har gennemført og bestået hele uddannelsen, hvilket for studerende pr. 01.01.05 svarer til 7 obligatoriske kurser, 2 valgfrie kurser samt en brandteknisk projektopgave, opnås retten til at benytte titlen "Master i Brandsikkerhed" og tilhørende diplom.  

Følgende kurser tilbydes. Klik på links for yderligere kursusbeskrivelse.

Kurser og overordnede kursusmål

 

0. semester

11E16: Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygningskonstruktører: har til formål at bibringe bygningskonstruktører de mest nødvendige ingeniørmæssige færdigheder i matematik og fysik, som de måtte mangle for at kunne følge Masteruddannelsen i Brandsikkerhed ved DTU, der ellers kræver et ingeniørfagligt niveau.

1. semester

11B04 Brandkemi: giver deltagerne grundlæggende forståelse for brandkemien og giver færdigheder inden for de metoder, der oftest anvendes på området. Herved sættes de studerende i stand til at udføre estimater over antændelse, flammespredning, mængder af forbrændingsprodukter m.v. 

11B24 Bygningsbrandteknik: styrker deltagernes forståelse for bygningsbrandteknikken og dennes betydning for sikring af menneskelige, materielle og økonomiske værdier, som indgår i tidens byggeri: Kurset har til formål at give deltagerne en sådan indsigt i fagets mangeartede områder, at de vil blive i stand til at behandle såvel brandtekniske detailproblemer som sager i større sammenhæng, det være sig af praktisk orienteret art eller inden for forskning og udvikling. 

11B25 Branddynamik: er rettet mod at give deltagerne forståelse for de fysiske love som styrer brand- og røgudviklingen forårsaget af en bygningsbrand. 

2. semester

11B01 Konstruktionsbrandteknik: giver deltagerne kompetencer til at forstå, udforme og beregne bærende konstruktioner påvirket af fuldt udviklede brande, standard brande og høje temperaturer.

11B02 Industribrande: At give en indføring i grundlæggende definitioner, termer, principper og metoder til vurdering af brandsikkerhed i industrielle anlæg inklusive kemisk stoffers og brandemissionernes skæbne og effekt i miljøet. Der tages udgangspunkt i industrielle problemstillinger og relevant lovgivning som f.eks. SEVESO direktivet og ATEX.

11B12 Brandmodellering: sigter at give indsigt i mest anvendte beregningsværktøjer til brand- og evakueringsmodellering og deres mulig integration i forhold med brandsikkerhed design.

3.semester

11B05 Brandrisikostyring: giver deltagerne metoder til at foretage rationel brandrisikovurdering og -styring i det byggede miljø.

11B13 Brandteknisk dimensionering: giver de studerende grundlæggende forståelse af principperne i funktionsbaserede og færdighed i metoder, så de bliver i stand til at fuldføre en eftervisning af funktionsbaserede brandkrav. Der lægges vægt på, at deltagerne også skal kunne vurdere de forskellige metoder samt få færdighed i dokumentation af resultaterne.

11B27 Komplekse bygninger: giver de studerende indsigt i gældende regler samt problematikker ved brandsikring af komplekse byggerier. Lærer deltagerne at finde løsninger til de relevante problemer samt aktivt at søge nye metoder og hjælpemidler, der gavner brandsikringen. Der tages udgangspunkt i tre typer komplekse bygninger.

4. semester

11MIB Brandteknisk projektopgave: afslutter uddannelsen Master i brandsikkerhed.

Tilvalgskurser

11B26 Brandmodellering 2: giver deltagerne viden på brugerniveau om Computational Fluid Dynamics (CFD) og giver forståelse for de vigtigste parametre og faldgruber på området.

11B30 Dimensionering af redningsvæsen: planlagt

11B31 Brandefterforskning: planlagt

Visse kurser kan tages som enkeltfag. Du behøver ikke nødvendigvis at være ingeniør eller bygningskonstruktør for at tage kurserne. Det beror på individuel vurdering. Kurserne er: 11B04, 11B11, 11B24 og 11B27.

11BR02 Anvendt brandteknik del 1-3 kører ikke mere, men tages som en del af 11B27 Komplekse bygninger.

Undervisningsform

Undervisningen foregår i mindre grupper og der lægges vægt på gruppeøvelser, cases og småprojekter. De studerendes erfaringer fra egne jobfunktioner vil i muligt omfang indgå som et aktivt element.  Undervisningen svarer til et studium på halv tid med tre ophold af en uges varighed på DTU  pr. semester (fordelt på 3 kurser á 1½ eller 2 dage pr kursus). Uddannelsen opbygges af enkeltkurser, der hver afsluttes med eksamen. Uddannelsen følger de generelle DTU-eksamensregler. Enkeltkurser kan tillige tages som efteruddannelse.

Uddannelsens struktur og omfang

Uddannelsen består at et antal kursusmoduler, der kan tages enkeltvis eller samlet som en deltidsuddannelse, der strækker sig over fire semestre, som tilsammen danner grundlag for at de studerende kan erhverve den fornødne kompetence. Det anbefales at de tre første semestre indeholder de grundlæggende teoretiske og praktiske elementer i uddannelsen, mens der i fjerde semester udarbejdes en brandteknisk projektopgave.

Den samlede uddannelse har et omfang, der svarer til et års heltidsuddannelse.

Grundlæggende kurser er lagt i starten af uddannelsen som afsæt for følgende mere fagspecifikke kurser. Uddannelsen er planlagt som fjernundervisning via Internettet. De studerende skal derfor være fortrolige med brug af en computer som er opkoblet til Internettet. DTU vil forsyne de studerende med nødvendigt ekstra programmer for at kunne følge uddannelsen.

Bedømmelse

Kursus
Bedømmelsesform
Evalueringsform
Eksamensform 
 7-trinsskala Bestået/ikke-bestået
 Intern  Ekstern Rapport  Skriftlig eksamen

0. semester

11E16 Ingeniørmæssig matematik og fysik for Bygningskonstruktører

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

1. semester

11B04 Brandkemi

11B24 Bygningsbrandteknik

11B25 Branddynamik

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

X

2. semester

11B01 Konstruktionsbrandteknik

11B02 Industribrande

11B12 Brandmodellering

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

 

X

3. semester

11B05 Brandrisikovurdering

11B13 Brandteknisk dimensionering

11B27 Komplekse bygninger

 

        X

        X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

4. semester

11MIB Brandteknisk projektopgave

 

X

   

 

 X

 

X

 

           

Undervisere

Uddannelsen til Master i Brandsikkerhed udbydes af DTU i et samarbejde mellem flere af DTU's institutter. Undervisere vil til dels være DTU's egne undervisere, dels eksterne undervisere fra institutioner, der arbejder med brandsikkerhed. Koordineringen af uddannelsen ligger hos: DTU Byg. Af andre DTU-institutter deltager DTU Miljø.

Gæstelærere og institutter uden for DTU vil også blive inddraget.

Gennemført masteruddannelse

Gennemføres hele uddannelsen, giver det ret til betegnelsen "Master i Brandsikkerhed" (dog gælder dette ikke i enkelte tilfælde).  På engelsk oversættes betegnelsen til "Master of Fire Safety" og forkortes MFS.

Merit

Ved meritoverførsel i forbindelse med masteren i brandsikkerhed gælder følgende bestemmelse for merit på regulerede masteruddannelser, jf. masterbekendtgørelsens §16, stk. 1: ”Universitetet kan, i det enkelte tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af universitetet, godkende, at beståede uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i en anden masteruddannelse efter denne bekendtgørelse (merit). Universitetet kan tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden godkendt dansk masteruddannelse eller tilsvarende udenlandsk uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse.”