Baggrund

 

Brand_gennem_vindueDer er i disse år en stigende erkendelse af, at den teknisk- videnskabelige baggrund for arbejdet på det brandtekniske område bør styrkes. Dette hænger bl.a. sammen med fremkomsten af mere komplekse bygninger, hvor forskellige ofte nye materialer og komponenter samvirker, og hvor ændrede byggeskikke afstedkommer uventede forløb og risikomomenter ved brand.  

Det stadig mere optimale design af de bærende konstruktioner for brugs- og brudlast betyder at bæreevnesvigt bliver mere sandsynligt ved brand, og at brandlast derfor oftere bliver dimensionsgivende, end det har været tilfældet tidligere, hvorfor kravene til dokumentation af den varme bæreevne bliver større. Samtidigt blev der indført funktionsbaserede brandkrav i 2004, således at bygningernes samlede sikkerhedsforhold skal kunne bedømmes på et mere akademisk grundlag i stedet for udelukkende at basere udformningen på erfaringsbestemte regler. Dette stiller større krav til brandteknikernes grundlæggende forståelse for bygningers virkemåde og for brands opståen og udbredelse. Endeligt må beredskaberne i stigende grad håndtere miljøskader, hvorfor kendskabet til kemiske processer, nedsivningsmekanismer og spredning af luftforurening er væsentligt.  

Derfor var der et udbredt ønske om, at der etableres en masteruddannelse i brandsikkerhed i Danmark. Målgruppen er primært ingeniører, der søger beskæftigelse i brandvæsener, ved brandteknisk prøvning og rådgivning, i offentlige myndigheder, ved brandforsikring samt i ingeniørfirmaer, hvor deres kendskab til brandteknik benyttes ved projektering og byggesagsbehandling.  

Civilingeniører med speciale i brandteknik er gennem 25 år i et vist omfang blevet uddannet ved DTU (Polyteknisk Læreanstalt), hvor kærnen i uddannelsen er eksamensprojekter, der bygger direkte på kurser i bygnings- og konstruktions brandteknik, og hvor tilvalgsfag kan supplere kundskaberne på enkeltområder. Modulstrukturen har gjort det muligt for den enkelte studerende selv at sammensætte sin uddannelse med de supplerende fag, som passer til de delemner, man vil interessere sig for.  

Der har dog manglet en systematisk studievejledning for området, og det har ikke været muligt at erhverve et eksamensbevis indenfor brandsikkerhed. Ligeledes har det været vanskeligt at følge de relevante brandtekniske fag som efteruddannelse. Det er disse forhold, som den nye masteruddannelse i brandsikkerhed skal søge at rette op på. 

Hvorfor Master i Brandsikkerhed på DTU Byg?
Undervisningsministeriet har med sit tiltag om tilbagevendende uddannelse stillet rammerne op for, at uddannelse er en proces, som foregår løbende - og at den enkelte borger ikke med en grunduddannelse har sikret sig uddannelse til hele livet. Teknologien har udviklet sig enormt, blot siden 2. verdenskrig, og det betyder specielt for højtuddannede, at deres viden hurtigt forældes.  

Brugen af funktionsbaserede brandkrav kræver at rågiver og kommunalt ansatte er i stand til at udvikle og bedømme brandstrategier baseret på Fire Safety Engineering. For at opretholde en sikkerhedsstandard er brugen af akademiske metoder vigtige. DTU tilbyder en uddannelse i disse metoder og strategier.  

DTU har det som sit erklærede mål at bidrage til en fortsat kvalificering af ingeniører og andre fortrinsvis naturvidenskabeligt uddannede personer, og DTU ønsker derfor at udbyde en bred vifte af korte og længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb. Denne indsats vil blive bygget op over en periode, og på nuværende tidspunkt har uddannelsen til Master i Brandsikkerhed gennemløbet sin tredje cyklus.  

Der er flere grunde til, at DTU har valgt at udbyde et åbent uddannelsestilbud indenfor området:

  1. Udviklingen på det brandsikkerhedsmæssige område foregår meget hurtig, og kandidater, som blot har en 3-5 år gammel uddannelse, har behov for en opdatering inden for nye brandsikkerhedsdicipliner. Hertil kommer, at ledelsen af brandberedskaberne og private rådgivere etc. - stiller krav til de færdige kandidater, som de ikke har via deres grunduddannelse. 
  2. DTU har en omfattende viden på brandområdet. DTU' s forskning på brandområdet foregår på internationalt niveau, og der er en bred vifte af undervisningsaktiviteter på området.